Fruugo retningslinjer for tredjepartsklager

Disse retningslinjene gjelder klager, meldinger og annen kommunikasjon («klager») fra tredjeparter («deg») relatert til påstått misbruk av Fruugo-plattformer eller Fruugo-tjenester av Fruugo-forhandlere. Retningslinjene skal leses sammen med våre vilkår for bruk («VFB») og personvernerklæring.  Ved å sende inn en klage til oss (på hvilken som helst måte) anerkjenner og godtar du å følge disse retningslinjene. 

Som nevnt i VFB selges alle produktene som vises på Fruugo, av selvstendige forhandlere.  Vi hverken kjøper eller selger produktene.  Vi stiller plattformen til rådighet og opptrer som forhandleres handelsagent, som lar forhandlere og kunder gjøre forretning.  En avtale som er opprettet av et fullført salg av et produkt, er kun mellom kunden og forhandleren.  Vi er ingen part i en slik avtale, og vi påtar oss intet ansvar for noe som oppstår av den eller i forbindelse med den.  Vi hverken håndterer eller bekrefter eller på noen annen måte ser de relevante produktene, og vi fullbyrder ikke. 

Likevel, som en vel ansett forhandleragent på internett, tar vi klager alvorlig.  Integriteten av markedsplassen vår er høyst viktig for bedriften vår og alle partnerne våre.  Derfor har vi innført disse retningslinjene, som gjelder (uten begrensninger) for klager fra tredjeparter angående en Fruugo-forhandlers påståtte

  • brudd på åndsverksrettigheter
  • avtalebrudd
  • reguleringsproblemer og andre lovfestede plikter
  • andre brudd som ikke gjelder avtale eller lovfestede plikter, for eksempel erstatnings- eller sedvanerett.

1.Melding

Alle klager som gjelder immaterielle rettigheter skal leveres til vår juridiske avdeling via de angitte rapporteringsskjemaene nedenfor. Det gjør at klagen din vil bli behandlet raskt. Fruugo forbeholder seg retten til ikke å svare på klager som ikke er sendt inn via det rette skjemaet, og perioden angitt i seksjon 4 nedenfor gjelder ikke dersom vi mottar en klage som ikke er i samsvar med det som er beskrevet i seksjon 1.

Vennligst sørg for at du bruker det korrekte skjemaet nedenfor når du rapporterer problemene dine til Fruugo:

For å rapportere et mulig overtredelse som rettighetseier, vennligst bruk følgende skjema:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

For å rapportere en mulig overtredelse som representant som handler på vegne av en rettighetshaver, vennligst bruk følgende skjema:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

For å rapportere en overtredelse på vegne av et statlig eller annet tilsynsorgan, vennligst bruk følgende skjema:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2.Klagens innhold

Klagen må inneholde all informasjon og bevis vi og de(n) påvirkede forhandleren(e) trenger for å forstå klagen og underbygge den juridisk.  Med dette mener vi at klagen skal inneholde (minst) en tydelig forklaring av de gjeldende juridiske rettighetene, grunnlaget og/eller ansvaret og all lovgivningen det støttes på, faktaene som rimelig støtter påstanden om at det har foregått et juridisk brudd, informasjon angående oppføringen(e) på Fruugo inkludert koblinger til de påståtte overtredende produktene, varemerkenummer der det er aktuelt, lovgivning som påvirkes, og all annen relevant informasjon som vil hjelpe oss håndtere klagen din så effektivt so mulig. 

Ikke oppgi overflødig, irrelevant og/eller utydelig dokumentasjon eller informasjon, da dette vil forsinke håndteringen av klagen.  Vi forbeholder oss retten til å avvise klager som er utydelige eller unødvendig lange (veiledende lengde på klager er på maks tre A4-sider (ikke medregnet bevismateriale)). 

All informasjon og dokumentasjon vi mottar, skal være på engelsk eller oversatt til engelsk, fordi den juridiske avdelingen utelukkende befinner seg i hovedkvarteret vårt i Storbritannia.  

Vi forbeholder oss retten til å ikke foreta oss noe før du kan fulgt denne delen av retningslinjene.  

3.Informasjonen vi mottar

I vår stilling som plattform og handelsagent på vegne av forhandlere på Fruugo er vi forpliktet til å videresende innholdet av en klage som påvirker en forhandler, til den forhandleren.  Ved å sende inn en klage samtykker du til at vi gjør dette, og til behandlingen av personopplysninger som er nødvendige for dette formålet.

Du erkjenner og godtar at som et resultat av å sende inn en klage kan de(n) påvirkede forhandleren(e) ta kontakt med deg ettersom han/hun/de kan ønske å diskutere eller motsette seg klagen.  Du godtar at du skal delta konstruktivt og i god tro med de(n) relevante forhandleren(e) og umiddelbart gi oss beskjed om resultatet av den relevante diskusjonen eller motsettelsen.  Du godtar også at Fruugo ikke står ansvarlig for noen juridiske konsekvenser eller noen skader som har blitt pådratt deg som følge av eller i forbindelse med denne diskusjonen eller motsettelsen.    

4.Tidslinjer

Vi prøver å sende vårt første svar på klager innen tre virkedager, men vi forbeholder oss retten til å endre denne tidslinjen uten forvarsel.  Den juridiske avdelingen vår har begrensede ressurser og må prioritere, spesielt i travle perioder. 

I forhold til all senere kommunikasjon med deg vil vi svare så snart det er rimelig mulig, og vi tar hensyn til kapasiteten til den juridiske avdelingen og behovet for å prioritere de mest pressende klagene. 

Hvis du anser klagen din som pressende, bør du tydelig markere dette på klagen og legge ved en forklaring på dette (for eksempel hvis det er alvorlig risiko for skade for folk flest). 

5.Vårt svar

Gitt at du følger disse retningslinjene, foretar vi innen rimelig tid handlingene vi anser som både juridisk forsvarlig og nødvendig etter omstendighetene.  Svaret vårt kan (men må ikke) inkludere at oppføringen(e) som er involvert i noen eller alle av jurisdiksjoner, får handelsstopp eller blir tatt ned, at forhandleren(e) blir meldt fra om problemet, at du blir satt i kontakt med de(n) relevante forhandleren(e) for å løse problemet, og/eller at vi oppdaterer deg om hva som har blitt foretatt. 

Vi foretar enhver slik handling etter eget skjønn, og vi er ikke forpliktet til å foreta oss noe kun fordi du sendte inn en klage til oss.  Vi hverken påstår eller forsikrer om at handlingene som vi foretar oss, vil være virkningsfulle, midlertidig eller permanent, i å oppnå noe formål, og vi er ikke forpliktet til å overvåke eller på noen annen måte å fortløpende følge med på hvor virkningsfullt handlingene vi foretar oss, er, ei heller om de blir fulgt.

I tillegg forbeholder vi oss retten til å gjenopprette produktoppføringer og/eller forhandlere, uten å gi deg beskjed om det, der det juridiske grunnlaget for den relevante klagen ikke har blitt bevist i henhold til del 2 og ellers.

6.Generelt

Disse retningslinjene har hjemmel i engelsk lov, og hermed underlegger du deg ugjenkallelig til England og Wales’ rettsvesens utelukkende jurisdiksjon i tilfelle tvist om disse retningslinjene og rettighetene og pliktene rundt disse retningslinjene (inkludert rettigheter og plikter som ikke gjelder avtalen).   Hvis et eller flere av elementene i disse retningslinjene blir dømt som ugyldige eller ikke rettskraftige av en domstol med myndig jurisdiksjon, godtar du likevel til at domstolen skal strebe etter å gi effekt til partenes intensjoner rundt retningslinjene, og de gjenværende elementene i retningslinjene forblir rettskraftige.