Fruugo Retningslinjer for juridiske klager fra tredjeparter

Sist oppdatert: August 2023

Disse retningslinjene gjelder for klager, juridiske merknader og annen kommunikasjon ("klager") fra tredjeparter ("deg") knyttet til påstått misbruk av Fruugo-plattformen eller Fruugo-tjenester av Fruugo-forhandlere eller Fruugo selv. Retningslinjene bør leses i sammenheng med våre Vilkår for bruk ("VFB") og Personvernerklæring. Når du sender inn en klage til oss, erkjenner og godtar du å være bundet av disse retningslinjene.  

Som tydelig angitt i VFB, er alle produkter som vises på Fruugo gjort tilgjengelig for salg og selges av uavhengige tredjepartsforhandlere.  Fruugo er verken kjøper eller selger av produktene, og Fruugo er ikke involvert i noe ledd i produktforsyningskjeden. Vi leverer plattformen og fungerer som forhandlernes kommersielle agent, slik at forhandlere og kunder kan gjennomføre transaksjoner.  En avtale som inngås ved salg av et produkt, inngås utelukkende mellom kunden og forhandleren.  Vi er ikke part i en slik avtale, og vi påtar oss ikke noe ansvar som følge av eller i forbindelse med den.  Vi verken håndterer, verifiserer eller på annen måte ser de aktuelle produktene, og vi leverer ikke oppfyllelsestjenesten.  

Som en anerkjent nettbasert detaljhandelsagent tar vi likevel alle klager på alvor.  Markedsplassens integritet er av største betydning for vår virksomhet og alle våre partnere.  Derfor har vi forsøkt å gjøre det så enkelt som mulig for tredjeparter å kontakte oss med eventuelle klager.

Melding

For å sikre at klagen din blir behandlet raskt, ber vi deg kontakte Fruugo på følgende måte. Fruugo skal ikke holdes ansvarlig for at en tredjepart ikke bruker riktig klageskjema og/eller -prosess, og tidsfristene som er angitt nedenfor, skal ikke gjelde for slike klager i tilfeller der den korrekte prosessen ikke er fulgt. Sørg for å rapportere bekymringene dine til Fruugo via den aktuelle kanalen nedenfor:

Spørsmål om Fruugo og Fruugo kontakt

Hjelp

Du kan finne svar på de fleste spørsmål ved å bruke vårt Hjelpesenter

Kundeservice 

Hvis du har spørsmål om bruken av Fruugo-nettstedet, inkludert kjøp og salg, kan du kontakte vårt kundeserviceteam via det angitte Hjelpesenter som gjerne hjelper deg.

Klager på åndsverkrettigheter

Bruk de dedikerte rapportskjemaene nedenfor for å sende en klage til vårt juridiske team hvis du mener at åndsverkrettighetene dine er blitt krenket. Alle klager som sendes inn med disse skjemaene behandles umiddelbar og blir gjennomgått og håndtert i samsvar med Fruugos varslings- og fjerningsprosedyre.

Bruk følgende skjema for å rapportere et påstått brudd som rettighetseier eller merkevareagent:

Skjema for rapport om brudd på åndsverk

Dette skjemaet kan også nås via hjelpesenteret under begrunnelsen «Jeg har et varemerke- eller opphavsrettspørsmål».

Andre varsler

Rapporter alle andre klager knyttet til påstått misbruk av Fruugo-plattformen, Fruugo-tjenester fra Fruugo-forhandlere eller regulatoriske forhold til den juridiske avdelingens e-postadresse – legal @fruugo.com.

Klagens innhold

Klagen din må inneholde all informasjon og all dokumentasjon som med rimelighet er nødvendig for å underbygge klagen juridisk, og for at vi og de(n) berørte forhandleren(e) skal kunne forstå klagen.

Klagen skal som et minimum inneholde en klar forklaring av gjeldende juridiske rettigheter, grunnlag og/eller ansvar og eventuell lovgivning som påberopes; fakta som med rimelighet støtter din påstand om at det har skjedd et lovbrudd; informasjon om oppføringen(e) på Fruugo, inkludert direkte hyperkoblinger til de påståtte krenkende produktene; varemerkenummer der det er aktuelt; jurisdiksjoner som er berørt og annen relevant informasjon som vil hjelpe Fruugo med å behandle klagen din så effektivt som mulig.  

Vennligst ikke send inn for mange, irrelevante og/eller uklare dokumenter eller opplysninger, da dette vil forsinke behandlingen av klagen.  Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver klage som er uklar eller ubegrunnet.

All informasjon og alle dokumenter som leveres til Fruugo, skal være på engelsk eller oversatt til engelsk.

Kontaktinformasjon gitt til oss

I vår rolle som kommersiell agent på vegne av forhandlere som bruker Fruugo-plattformen, er vi forpliktet til å videreformidle informasjon om en klage som berører en forhandler til denne forhandleren. Fruugo tar sine databeskyttelsesforpliktelser svært alvorlig. Ved å sende inn en klage, samtykker du til at Fruugo kan gi klagedetaljene dine videre til en eller flere forhandlere og til behandling av personopplysninger som er nødvendige for dette formålet. Hvis du ikke ønsker at kontaktinformasjonen som ble brukt til å sende inn klagen, skal videresendes til forhandleren, må du sørge for å oppgi tydelig sekundær kontaktinformasjon som kan videresendes til forhandleren, slik at denne kan kontakte deg direkte. Du erkjenner og godtar at du etter å ha sendt inn en klage kan bli kontaktet av den eller de berørte forhandlerne, som kan ønske å diskutere eller bestride klagen.  Du samtykker i at du vil forholde deg konstruktiv og i god tro til de(n) aktuelle forhandleren(e) og varsle oss omgående om utfallet av den aktuelle diskusjonen eller tvisten.  Du samtykker også i at Fruugo ikke er ansvarlig for eventuelle juridiske eller økonomiske konsekvenser, eller noen som helst skade du måtte bli påført, som følge av eller i forbindelse med slike diskusjoner eller tvister.     

Tidslinjer 

Vi bestreber oss på å gi vårt første svar på en klage innen tre (3) virkedager, men vi forbeholder oss retten til å endre denne tidsfristen uten varsel. 

Vennligst ikke send flere klager eller gjentatte meldinger om samme klage, da dette kan forsinke vår første responstid. I forbindelse med eventuell senere kommunikasjon med deg vil vi svare så snart det er praktisk mulig, med tanke på kapasiteten til vårt juridiske team og behovet for å prioritere de mest presserende klagene. For å unngå tvil vil klager fra myndigheter og regulatoriske myndigheter ha prioritet.  

Hvis du mener at klagen haster, ber vi deg markere dette tydelig i emnelinjen i klagen og gi en begrunnelse for dette (for eksempel hvis det foreligger en alvorlig risiko for skade på allmennheten).  

Vårt svar

Forutsatt at du overholder disse retningslinjene, vil vi innen rimelig tid iverksette tiltak som vi anser som både juridisk berettigede og nødvendige etter omstendighetene. Vår respons kan (men vil ikke nødvendigvis) omfatte suspensjon eller fjerning av de(n) aktuelle oppføringen(e) i noen eller alle jurisdiksjoner, varsling av forhandleren(e) om problemet, kontakt med den/de aktuelle forhandleren(e) for å løse problemet og/eller oppdatering av deg om hvilke tiltak som er iverksatt.  

Alle slike tiltak vil bli iverksatt etter vårt fulle og absolutte skjønn og i samsvar med alle gjeldende lover. Vi garanterer ikke at eventuelle tiltak vi iverksetter vil være effektive, verken midlertidig eller permanent, for å oppnå et hvilket som helst formål, og vi er ikke forpliktet til å overvåke eller på annen måte løpende kontrollere effektiviteten og/eller overholdelsen av eventuelle tiltak vi iverksetter.  

I tillegg forbeholder vi oss retten til å gjeninnføre produktoppføringer og/eller forhandlere, uten å varsle deg, dersom det juridiske grunnlaget for den aktuelle klagen ikke er underbygget i samsvar med disse retningslinjene eller på annen måte. 

Online tvisteløsning

I henhold til artikkel 14 (1) i ODR-forordningen tilbyr EU-kommisjonen en nettbasert tvisteløsningsplattform (OS-plattformen). Du finner den elektroniske plattformen for tvisteløsning ved å bruke: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Mekling I henhold til artikkel 12 i EU Platform to Business-forordningen 2019/1150 skal mekling være tilgjengelig under visse omstendigheter.

Forhandlere kan be om at en tvist med Fruugo løses gjennom mekling. En av partene kan henvise tvisten til Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) cEDR vil utpeke en mekler.

 

Forhandlerens klageprosess for betalinger

Hvis du har problemer med betalingstjenesten som tilbys av Fruugo, kan du gi oss beskjed ved å kontakte din dedikerte Account Manager. Tilbakemeldingene dine vil hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre. Vi forplikter oss til å løse klagen din innen én måned etter at vi har mottatt den.

Oppdragsgivere

For informasjon om de juridiske kontraherende enhetene som opererer på vegne av Fruugo, se VFB.

Generelt

Disse retningslinjene er underlagt lovene i England og Wales, og du underkaster deg herved ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales med hensyn til enhver tvist i forbindelse med disse retningslinjene og rettighetene og forpliktelsene i forbindelse med retningslinjene (inkludert eventuelle rettigheter eller forpliktelser utenfor kontrakt).  

Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon finner at et element i retningslinjene er ugyldig eller ikke kan håndheves, samtykker du likevel i at domstolen skal forsøke å gi virkning til partenes intensjoner i henhold til retningslinjene, og de gjenværende elementene i retningslinjene skal fortsatt ha full gyldighet.